Ytterøy skole

KONSEPT
En mosaikk av bygningsvolumer og uteområder:
Bygget er sammenstilt av ulike volum som varierer i både høyde og bredde. Dette er for å tilpasse seg både terreng og program. Dette gir en variert romopplevelse, samt en leken arkitektur både ute og inne.
·      Forskyvningene av volumene skaper rom av ulik skala og karakter og man får forskjellige siktlinjer og opplevelser på ulike steder i bygget.
·      Oppbrutte volumer gir en menneskelig skala på bygget og uteoppholdsareal med varierte lekeplasser mot sør
·      Mot nord og rett ved tomtegrensen avsluttes mosaikken i en omkransende ytttervegg. Her dannes en tydelig og samlende fasade mot det store landskapet.
·      Ser man bygget fra lang avstand vil man se en karakteristisk silhuett som vil bli til et tydelig signal for bygda. Den translusente scenen vil lyse opp på vinterstid og nattekveld, når det er tilstelninger som finner sted, og signalisere at her skjer det noe.

HOVEDGREP
Byggets plassering og adkomst
Vi har lagt byggeti en øst-vest retning, og plassert det nord på tomta. Dette gjør vi for å skape et sørvendt uterom som tar med seg hele tomta. Skolen får da bearbeidede uterom på et plan som er tilgjengelig for alle, som tilrettelegger for spesielle utfordringer, fremmer kunnskap og interesser samt oppfordrer til lek.
Samtidig ledes barna mot det mer krevende og ubearbeidede landskapet vest på tomta, som er gjort tilgjengelig i prosjektet vårt . Det ubearbeidede landskapet gir barn med ønske om å utfordre seg selv mulighet til å utfolde seg motorisk til ulike årstider. Det er viktig å ikke tilrettelegge alt for barn, men å ha steder hvor de selv kan utforske og dyrke sin kreativitet og øve seg motorisk.
Når man ankommer skolen og samfunnshuset vil man bevege seg gjennom klare definerte rom og soner med lek og uteareal. Mosaikken i uterommet skaper et helhetlig inntrykk og grep. Hele bevegelsen opp er universelt utformet som en styrende, men naturlig del av hovedgrepet.

Innvendig – En egen verden
Når man kommer inn i bygget er det som en egen verden. Folk på Ytterøy er veldig heldige med mye flott uendelig utsikt og en stor åpen himmel. Når de beveger seg inne i dette bygget vil de se øya på en annen måte, med ulike utsnitt av det de er vant til. Man vil få glimt av livet utenfor gjennom ulike størrelse og høyder på vindusfelt; f.eks i et klasserom sitter vinduene høyt på veggen og gjennom noen vinduer ser man kun himmel og fugler, mens i et annet rom ser man mer av bakken og livet på den. I Sal A har vi plassert et vindusfelt i øyehøyde når en sitter, slik at man ser landskapet som et bilde på veggen. I mat og helse er gulvet under nivået på terrenget, slik at man kan se gressetog urtene gro.

Fleksibilitet.
Bygget skal være både skole, barnehage og samfunnshus. Det er viktig at det er et godt sted å være for barn, samtidig som det blir et knyttepunkt og samlende symbol for bygda. Det skal være et sted alle kan føle tilhørighet til. Antall barn på øya kan variere mye pga et relativt lavt befolkningstall. Vi har av den grunn lagt til rette for at uteområdene ikke er delt opp i helt spesifikke arealer, men kan være fleksible nok til å bli benyttet av samtlige aldersgrupper. Allikevel har vi lagt til rette for at enkelte soner tilknyttes en spesifikk aldersgruppe; dette gjelder spesielt arealene for små og store barn i barnehagen. Ved å gruppere disse sonene innenfor mosaikken mener vi også at uteområdet oppleves både ryddig og spennende samtidig, slik at det vil være en fin opplevelse å gå gjennom for besøkende til skole og samfunnshus.
Enkelte av undervisningsrommene kan åpnes opp og fungere som fleksible areal når elevantallet er redusert. Vi har samlet undervisningsrommene tett for å kunne skape et intimt sted å være, slik at elever på ulike trinn får en fellesskapsfølelse.
Vi har et ønske om å motvirke den tradisjonelle lange skolekorridoren. Dette gjør vi  med forskyvningene i volumene, som  fører til indre rom som åpner seg etter tur og tilpasser seg programmet, samtidig som man får en oversiktlig og spennende vandring gjennom de ulike delene av bygget. Det at man kan skape avgrensninger mellom sonene gjør også at bygget kan fungere separat som skole på dagtid, og  som samfunnshus på kvelden.